Ở đây vẫn không có gì cả. Có thể khi nào đó ở đây sẽ có web-site.
Здесь по-прежнему ничего нет. Может быть, когда-нибудь здесь будет сайт.

Это я:
Đây là tôi:

(обычное состояние)
(tâm trạng bình thường)


* * *

Asia mega-trip 2019 will be started after


14.07 - 15.07 - Serbia
16.07 - 25.07 - Korea
26.07 - 28.07 - Vietnam (Hanoi)
28.07 - 01.08 - Thailand
01.08 - 06.08 - Laos
06.08 - 10.08 - Cambodgia
10.08 - 06.09 - Vietnam (whole) (khắp)
06.09 - 09.09 - Hong Kong
09.09 - 15.09 - Mongolia
16.09 - 19.09 - Russia (Ulan-Ude, Irkutsk)

* * *

Instagram
Facebook

© 2009-2019 Andrey A Lavrov